B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7777/TCHQ-TXNK
V/v giám định, phân tích khoáng sản xuất khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua có phát sinh vướng mắc về việc phải thựchiện giám định để kiểm tra chất lượng theo quy định quản lý chuyên ngành tạiThông tư s 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương và phân tích đphân loại hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với mặt hàng khoángsản xuất khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đ đơn giản hóathủ tục hải quan, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan xây dựng và hoàn thiệnđề án: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuấtnhập khẩu. Trong đóđề xuất nhóm giải pháp về đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành đối vớihàng hóa xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩuhàng hóa tại cửa khẩu của doanh nghiệp theo hướng thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Trong thời gian đề án trên chưa được cấp có thẩm quyền phêduyệt và triển khai thực hiện, để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩuquặng, đnghị các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố thực hiện kiểm tra việc khai báo và hồ sơ hải quan theo quy định và chỉ thựchiện lấy mẫu yêu cầu phân tích, phân loại theo quy định tại Điều 24 Thông tư số38/2015/TT-BTC đối với các trường hợp:

+ Đối với trường hợp kiểm tra hồ sơ, chứng từ, cơ quan hảiquan chưa đủ cơ sở để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế thì thực hiệnlấy mẫu phân tích, giám định theo quy định.

+ Đối với trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa cơ quan hảiquan không thể xác định được chính xác tên hàng, mã số hàng hóa theo các tiêuchí trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Biểu thuế thì công chức hảiquan cùng người khai hải quan lấy mẫu để thực hiện phân tích, giám định theoquy định.

Trong khi chờ kết quả phân tích, phân loại hàng hóa, nếuhàng đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan thìthực hiện giải phóng hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTCcủa Bộ Tài chính. Nếu doanh nghiệp khôngcó vi phạm đến mức phải tạm giữ hàng hóa thì không được chậm trễ trong việc giải phóng hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (18 đường Nội Khu Hưng Gia Li, P. Tân Long, Q. 7, TP. HCM);
Lưu: VT, TXNK-PL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái