Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7779/TC-HCSN NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2003
VỀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ QUẢN LÝ TÀISẢN CÔNG

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chủ trươngtừng bước tiền tệ hóa tiền lương, từ năm 1993 Chính phủ đã ban hành Nghị địnhsố 25/CP ngày 23/5/1993 quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức,viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lương vũ trang; theo đó một số chế độ trangcấp bằng hiện vật cho các cán bộ như tiêu chuẩn nhà ở, đồ gỗ... được xóa bỏ. Đểthống nhất quản lý và đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệmtài sản Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày6/3/1998 về quản lý tài sản Nhà nước; Điều 8, Khoản 1 của Nghị định đã quy định:"Tài sản Nhà nước trong khu vực hành chính sự nghiệp phải được sử dụngđúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức; không được sử dụng vào mục đích cánhân, kinh doanh và các mục đích khác, trừ trường hợp Pháp luật có quy địnhkhác".

Tuy nhiên, thời gianqua, thông qua công tác kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, Bộ Tài chính thấyvẫn còn một số trường hợp sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp để sửa chữavà mua sắm trang thiệt bị phục vụ tại nhà riêng cho các đồng chí Lãnh đạo cơquan, đơn vị dưới hình thức cho mượn; Việc làm trên là trái với các quy địnhhiện hành.

Để chấn chỉnh việc sửdụng kinh phí ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công không đúng mục đích,Bộ Tài chính đề nghị:

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêmquy định về quản lý tài sản Nhà nước, không được sử dụng kinh phí của cơ quan,đơn vị để sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang bị tài sản tại nhà riêng cho các đồngchí Lãnh đạo dưới bất cứ hình thức nào (trừ trang bị điện thoại cố định tại nhàriêng theo chế độ hiện hành).

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạokiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng kinh phí tại cơ quan, đơn vịvà địa phương mình, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độtiêu chuẩn quy định. Trường hợp phát hiện việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhànước cấp không đúng quy định, đề nghị có biện pháp kiên quyết thu hồi nộp ngânsách Nhà nước và xử lý kỷ luật các cá nhân có sai phạm.

- Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện việckiểm soát chi tiêu đảm bảo việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đúngchế độ; kiên quyết xuất toán, thu hồi cho công quỹ những khoản tiền chi sai,chi vượt, chi không đúng chế độ.