BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 778/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên kỹ thuật máy bay

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không ViệtNam

Trả lời công văn số 324/TCTHK-TCCB ngày 23/02/2009 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghitại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thống nhất với đề nghị củaTổng công ty Hàng không Việt Nam tạm thời xếp lương và phụ cấp chức vụ đối vớiviên chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy bay như sau:

a/ Xếp lương chức vụ đối vớicác chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo công tyhạng 1. Việc chuyển xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivà Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên tráchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kếtoán trưởng công ty nhà nước.

Đối với trường hợp còn 01 nămnữa đến tuổi nghỉ hưu, nếu hệ số lương mới được xếp thấp hơn hệ số lương và phụcấp chức vụ hiện hưởng thì được bảo lưu việc xếp lương và phụ cấp chức vụ hiệnhưởng cho đến khi nghỉ hưu.

b/ áp dụng mức phụ cấp chức vụso với mức lương tối thiểu chung đối với một số chức danh như sau:

- Mức 0,5 áp dụng đối vớiTrưởng ban, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc chi nhánh và tương đương:

- Mức 0,4 áp dụng đối với PhóTrưởng ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc chi nhánh và tương đương;

- Mức 0,3 áp dụng đối vớiTrưởng phòng thuộc ban Chuyên môn nghiệp vụ và tương đương;

- Mức 0,2 áp dụng đối với PhóTrưởng phòng thuộc ban Chuyên môn nghiệp vụ và tương đương;

Trường hợp hệ số phụ cấp mớixếp thấp hơn hệ số phụ cấp hiện hưởng, thì được bảo lưu hệ số phụ cấp hiệnhưởng cho đến khi Công ty được xếp hạng chính thức.

2/ Đề nghị Tổng công ty Hàngkhông Việt Nam ra quyết định xếp lương và phụ cấp đối với các chức danh theođiểm 1 nêu trên, đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy baysớm thực hiện các thủ tục xếp hạng doanh nghiệp làm cơ sở để xếp lương và phụcấp chính thức đối với các chức danh quản lý công ty./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐàm Hữu Đắc