BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 778/QLCL-CL1
V/v tăng cường kiểm soát ATTP trong SXKD thủy sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu;
- Hiệp hội Chế biến và XK TS Việt Nam (VASEP);
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6.

Thời gian vừa qua, các lô hàng thủysản của Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường vẫn liên tục bị Cơ quan thẩmquyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm. Số liệu thống kêtại các thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận của Cục cho thấy tỷ lệ lôhàng bị cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong năm 2012 là 0,48%,tăng 0,02% so với năm 2011. Trong khi đó, đối với các thị trường không yêu cầukiểm tra, chứng nhận của Cục, tình hình cảnh báo cũng rất nghiêm trọng, cụ thể:Cục mới nhận được văn bản của Cơ quan Thanh tra thực phẩm Canada (CFIA) và BộNông lâm ngư nghiệp Australia (DAFF) thông báo tình hình phát hiện dư lượngFluoroquinolones trong các lô hàng thủy sản của Việt Nam tăng cao, cụ thể nhưsau:

- Thị trường Canada: CFIA thông báotình hình vi phạm do phát hiện dư lượng Fluoroquinolones trong các lô hàng thủysản nuôi của Việt Nam từ năm 2009 đến nay không có sự cải thiện. Theo đó, kếtquả kiểm tra dư lượng Fluoroquinolones đối với lô hàng thủy sản nhập khẩu doCFIA thực hiện trong 03 năm qua cho thấy tỉ lệ đáp ứng yêu cầu của Việt Nam ởmức rất thấp so với các nước khác (tỉ lệ đáp ứng của Việt Nam trong các năm2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 chỉ là 72.88%, 59.68%, 64.04%, thấp hơn nhiềuso với con số 95%, 96.3%, 95.7% của các nước khác xuất khẩu thủy sản vàoCanada). Riêng trong năm 2011-2012, Việt Nam đã có 103 lô hàng thủy sản bị từchối nhập khẩu vào Canada do phát hiện dư lượng Fluoroquinolones.

- Thị trường Australia: DAFF thôngbáo đã phát hiện 39 lô hàng thủy sản Việt Nam nhiễm dư lượng Fluoroquinolonestrong thời gian vừa qua (chủ yếu là enrofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin,ofloxacin trong cá fillet).

Bên cạnh đó, CFIA và DAFF đều yêucầu phía Việt Nam giải trình cụ thể về nguyên nhân dẫn đến số lô hàng vi phạmtăng cao, các biện pháp kiểm soát đang và sẽ triển khai để bảo đảm ngăn chặnhiệu quả tình trạng nêu trên.

Do vậy, để cải thiện tình hình nêu trên,duy trì và nâng cao uy tín, hình ảnh của thủy sản Việt Nam, đồng thời tránhnguy cơ bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu áp dụng biện pháp kiểm tra tăngcường (hoặc thậm chí cấm nhập khẩu), Cục yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuấtkhẩu:

- Chủ động rà soát, nâng cấp điềukiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở; tăng cường phổ biến, đào tạo kiếnthức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý chất lượng, công nhân tham gia sảnxuất; tập trung rà soát Chương trình quản lý chất lượng theo HACCP để nhận diệnvà kiểm soát hiệu quả hơn nữa các mối nguy về dư lượng hóa chất, kháng sinh,đặc biệt là các kháng sinh thuộc nhóm Fluoroquinolones (như: Enrofloxacin,ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin,...) khi sản xuất thủy sản xuất khẩu đicác thị trường nói chung và thị trường Australia, Canada nói riêng.

- Tăng cường khuyến cáo và chủ độnggiám sát, kiểm tra các cơ sở/hộ nuôi cung cấp nguyên liệu về việc sử dụng hóachất, kháng sinh đúng quy định (có trong danh mục được phép lưu hành và ngừngsử dụng trước khi thu hoạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

- Cung cấp thông tin cơ sở/hộ nuôicó thủy sản bị phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh vượt mức cho phép về Cụchoặc Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ (theođịa bàn hoạt động của cơ sở chế biến) để phối hợp với cơ quan quản lý địaphương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

- Cục sẽ nghiên cứu, đề xuất Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các biện pháp kiểm soátchặt chẽ hơn nữa đối với thủy sản xuất khẩu, đặc biệt là các biện pháp khẩn cấptạm thời để kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong thủy sản xuất khẩuvào thị trường Australia và Canada.

2. Hiệp hội Chế biến và XK thủy sảnViệt Nam (VASEP):

Đề nghị Hiệp hội phổ biến nội dung vănbản này tới các doanh nghiệp thành viên, kêu gọi các doanh nghiệp thành viênchủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, tránhrủi ro không đáng có cho hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản của doanhnghiệp.

3. Các Trung tâm Chất lượng NôngLâm sản và Thủy sản vùng 1-6:

- Chuyển tiếp nội dung công văn nàytới các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn phụ trách.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở chếbiến thủy sản trong việc nhận diện, xây dựng và thực hiện biện pháp kiểm soátcác mối nguy an toàn thực phẩm, đặc biệt là mối nguy về dư lượng kháng sinhthuộc nhóm Fluoroquinolones (khi được yêu cầu).

Đề nghị các đơn vị lưu ý thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- PCT. Trần Bích Nga (để biết);
- Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp