VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 778/VPCP-QHQT
V/v kỳ họp thứ 1 UB LCP Việt Nam – Mô-dăm-bích

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn (công văn số 158/BNN-HTQT ngày 21 tháng 01 năm 2009),Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị và tổchức kỳ họp thứ 1 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Mô-dăm-bích tại Hà Nộitrong nửa đầu năm 2009. Ta đài thọ chi phí ăn ở, đi lại tại Việt Nam cho đoànchính thức và các chi phí lễ tân.

Văn phòng Chính phủ xin thôngđể các cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc