VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------------------

Số: 7784/VPCP-ĐP

V/v: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5887/BKHĐT-QLQH ngày 07 tháng 9 năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để đảm bảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh lại Quy hoạch, trong đó rà soát, lựa chọn, tổng hợp các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư có tính chất quy mô cấp Vùng, có vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của Vùng; cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện và giám sát Quy hoạch để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;

- Lưu: VT, ĐP (5).24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng