TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77897/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam
Mã số thuế: 0101649055
Địa chỉ trụ sở đăng ký thuế: Tầng 9, Tòa nhà mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 395/2015/FIN-OC ngày 29/11/2015 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam(sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ, quy định tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường” thành "P”; "Quận" thành "Q", "Thành phố” thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là ”CP", "Trách nhiệm Hữu hạn” thành "TNHH", "khu công nghiệp” thành "KCN”, "sản xuất" thành “SX", “Chi nhánh” thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp...

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký thuế: ngày đăng ký thuế 10/5/2005 của Cục thuế TP Hà Nội cấp cho Công ty Bảo hiểm;

- Căn cứ công văn số 395/2015/FIN-OC ngày 29/11/2015 của Công ty Bảo hiểm trình bày.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc, người nộp thuế khi viết hóa đơn phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

- Trường hợp nội dung trên hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

- Trường hợp công ty có phát sinh các hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ có ghi địa chỉ công ty phù hợp với địa chỉ người nộp thuế trên trang Thông tin của cơ quan thuế (theo đăng ký thuế của doanh nghiệp) là: Tầng 9, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì các hóa đơn này được xác định là hóa đơn hợp lệ.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng KTr1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn