BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 779/BXD-KHCN

V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BXD liên quan đến thủ tục nhập khẩu clanhke XM poóc lăng trắng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 115/BMT-KHKT ngày 19/3/2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO đề nghị cho phép thực hiện thủ tục khi nhập clanhke xi măng poóc lăng trắng tạm thời không theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD ban hành ngày 08/01/2010. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Thông tư số 01/2010/TT-BXD được xây dựng trên cơ sở quy định tại TCVN 7072 : 2002 (Tiêu chuẩn Quốc gia về clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm), gồm những nội dung quy định cần thiết đáp ứng được yêu cầu đối với công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phải đảm bảo khi nhập clanhke xi măng poóc lăng, trong đó có clanhke xi măng poóc lăng trắng.

2. Quý Công ty cần có kế hoạch nhập khẩu phục vụ sản xuất phù hợp với điều kiện cho phép thông quan trước như đã quy định mục đ khoản 2 Điều 5 tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục Hải quan (để thống nhất thực hiện);

- Vụ VLXD;

- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Trần Nam