BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 258 CV/BQL ngày 29/4/2011 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều khoản 13.7 (điều chỉnh do thay đổi luật pháp); Điều khoản 13.13 (điều chỉnh các thừa số chi phí và chỉ số); Điều khoản 6.2 (mức lương và điều kiện lao động) thì chủ đầu tư chấp thuận việc điều chỉnh chỉ số lao động như nêu trong Mục II công văn số 258 CV/BQL ngày 29/4/2011 là chấp nhận được; chỉ số điều chỉnh chi phí nhân công xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu ở thời điểm cần điều chỉnh (mới) chia cho mức lương tối thiểu ở thời điểm gốc (cũ).
Với nội dung trên, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Văn Sơn