TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TUV Rheinland Việt Nam
Địa chỉ: 106 Nguyễn Văn Trỗi (P. 805-806), P. 8, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0302244958

Trảlời văn thư số 0148/ZV1 ngày 19/12/2013 của Công ty về thuế suất thuế giá trịgia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT:

Căncứ Khoản 15, Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Dịchvụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và pháttriển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ vềthông tin, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệmthực tiễn theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoahọc và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trênInternet.” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căncứ hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công văn số 311/TCT-CS ngày 24/1/2011 vềthuế giá trị gia tăng:

“Cáchoạt động tư vấn ứng dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốctế; các hoạt động về kỹ thuật phân tích thí nghiệm nhằm hỗ trợ cho các hoạtđộng nghiên cứu khoa học; hoạt động đánh giá, giám định và chứng nhận cho cácphòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng xét nghiệm y tế, phòng an toàn sinhhọc đủ điều kiện và năng lực để hoạt động theo các tiêu chuẩn Việt Nam và theothông lệ quốc tế ...” là dịch vụ khoa học và công nghệ áp dụng thuế suất thuếGTGT 5%.

Hoạtđộng đánh giá và cấp giấy chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêuchuẩn quốc tế áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cụcthuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Lưu: (HC,TTHT).
3545/2014 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga