VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 779/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị về tài trợ cho phát triển tại Doha-Qatar

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị quốc tế về tài trợ cho pháttriển, tổ chức tại Doha – Qatar (công văn số 504/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 01năm 2009), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục triển khai các nộidung của Đồng thuận Monterrey và kết quả của Hội nghị quốc tế về tài trợ chophát triển tại Doha-Qatar.

- Thúc đẩy việc thu hút vốn đầutư của Qatar vào Việt Nam và xuất khẩu vật liệu xây dựng của Việt Nam sangQatar.

- Theo dõi, ủng hộ việc Hàn Quốcđăng cai Diễn đàn Cấp cao lần thứ 14 về Hiệu quả Viện trợ, tổ chức vào năm2011.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc