TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77905/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt.
(Địa chỉ: 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
MST: 0101527385)

Trả lời công văn số 3370/BHBV-KT ngày 12/10/2015 của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt (sau đây gọi tắt là Bảo Việt) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 41 Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm quy định về hoa hồng đại lý bảo hiểm:

“Điều 41. Hoa hồng đại bảo hiểm

1. Hoa hồng đại lý bảo hiểm là các khoản chi phí của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả trực tiếp cho đại lý bảo hiểm sau khi đại bảo hiểm mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được chủ động sử dụng hoa hồng đại lý bảo hiểm chi cho đại lý bảo hiểm để thực hiện một hoặc các nội dung sau:

a) Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

b) Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

c) Thu phí bảo hiểm;

d) Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

đ) Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

3. Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép trả cho đại lý bảo hiểm đối với từng hợp đồng bảo hiểm được thực hiện theo quy định….

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết mộtsố điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều3 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

...7. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh

...4. Thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau:

...Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp: 5%...

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

...d) Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân m đại xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp với số tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng/năm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân...”

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

Điều 12. sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“...c.6) Cá nhân là đại bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Bảo Việt chi trả các khoản tiền hỗ trợ đại lý và chi quản lý đại lý cho các đại lý là tổ trưởng, nhóm trưởng nằm trong tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được phép chi trả thì:

1. Công ty Bảo Việt thực hiện tính thuế TNCN theo tỷ lệ 5% trên khoản tiền hỗ trợ đại lý và chi quản lý đại lý.

2. Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đã được Công ty Bảo Việt khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Trường hợp còn vướng mắc cụ thể, đề nghị Bảo Việt liên hệ với phòng Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn