B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7793/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng tá dược và phụ gia thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc về thuế giátrị gia tăng đối với mặt hàng tá dược nhập khẩu của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và vướng mắc về phụ giaRhodimet AT88 dùng trong thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Emivest Feedmill ViệtNam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 481/TXNK-CST ngày13/11/2014 chuyển các vướng mắc nêu trên đến Vụ Chính sách thuế xử lý. Tuynhiên, đến nay, Vụ Chính sách thuế vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Quatrao đổi ý kiến, Tổng cục Hải quan được biết, Vụ Chính sách thuế đã chuyển cácvướng nêu trên đến Tổng cục Thuế để giải quyết thống nhất.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận đượccác công văn số 1356/HQCT-KTS ngày 12/08/2015 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ và công văn số 1906/2015 ngày 19/06/2015 của Côngty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam đề nghịhướng dẫn thực hiện, do đó, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Tổng cục Thuế quantâm, sớm có hướng dẫn thực hiện các vướng mắc nêu trên.

(Hồ sơ gửi kèm các tài liệu có liên quan: công văn của Cục Hảiquan TP. Cần Thơ và Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Cần Thơ (để biết);
- Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam (Số 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 1906/2015 ngày 19/06/2015);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Hưng