BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra và báo cáo công tác thanh tra năm học.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố
Thực hiện Công văn số 5703/BGDĐT-TTr ngày 20/8/2013 về Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013-2014, các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động thanh tra theo tinh thần Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục với nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua phản ánh của các Sở GD&ĐT cho thấy việc triển khai Nghị định số 42/2013/NĐ-CP chưa được thống nhất, một số nơi còn lúng túng, khó khăn. Ngày 04/12/2013, Bộ trưởng ban hành Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Để tiếp tục đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục tại địa phương, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP , Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT và tình hình thực tiễn tại địa phương để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm học, trong đó chú ý một số điểm sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp công dân 2013, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT và Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;
b) Phối hợp với Thanh tra tỉnh, thành phố trong việc thanh tra hành chính và hướng dẫn Thanh tra huyện tổ chức thanh tra hành chính đối với các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền;
c) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, đại học trên địa bàn theo quy định tại Điều 12 và Điều 15 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP;
d) Kiện toàn đội ngũ Thanh tra Sở và cộng tác viên thanh tra để đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động thanh tra theo quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT.
2. Việc ban hành quyết định thanh tra cần thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT trong đó ưu tiên thanh tra đối với các vấn đề bức xúc, các điểm nóng mà xã hội quan tâm; cần chú trọng chất lượng thanh tra mà không quá chú trọng số lượng các cuộc thanh tra và số lượng đối tượng thanh tra.
3. Báo cáo công tác thanh tra

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

a) Thời gian báo cáo thực hiện theo Công văn số 5703/BGDĐT-TTr.
b) Nội dung báo cáo theo mẫu gửi kèm.
Các báo cáo gửi về: Thanh tra Bộ GD&ĐT, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội, đồng thời gửi 01 bản mềm dưới định dạng file Word theo địa chỉ: [email protected]
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ GD&ĐT qua Thanh tra Bộ theo số điện thoại: 04.36231183 hoặc số di động 0913549935 (Lê Văn Vương-Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục mầm non-phổ thông-thường xuyên).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Thanh tra các Sở GD&ĐT;
- Lưu VP, TTr.
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Huy Bằng

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?