BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 78/BXD-HĐXD
V/v: lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư vàXây dựng Quảng Trị.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 02/CV-CT ngày 03/4/2009của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quảng Trị đề nghị hướng dẫn lựachọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 11 LuậtĐấu thầu và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủthì nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham gia đấuthầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ chođến trước ngày 01/4/2009.

Ngày 08/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 526/TTg-KTN về việc triển khai thực hiện quy định tại Điều 11 của Luật Đấuthầu. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫnthực hiện Điều 11 Luật Đấu thầu cho đến khi Luật sửa đổi bổ sung một số điềucủa các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực thi hành. Dođó, Công ty có thể gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụthể về quy định trên.

2/ Nếu chủ đầu tư cho phép bổ sung nhà thầu phụ để cùng thựchiện gói thầu với nhà thầu chính thì nhà thầu phụ phải có đủ điều kiện năng lựcđáp ứng được phần công việc mà nhà thầu phụ được phép tham gia thực hiện trêncơ sở đề xuất của nhà thầu chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phầnTư vấn Đầu tư và Xây dựng Quảng Trị nghiên cứu, thực hiện theo quy định củapháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện