BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 297 CT/KTKH ngày 16/5/2011 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 về chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định thì chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước đối với công trình giao thông (kể cả đường giao thông đô thị) tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là 5,5% và 6%.
Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm văn Khánh