BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/LĐTBXH-TL
V/v Xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Dệt May Việt Nam

Trả lời công văn số 2006/CV-TCHC ngày 13/12/2002 của Tổng Công ty Dệt may Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Tổng Công ty Dệt may Việt Nam xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với các viên chức thuộc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam có tên dưới đây:

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ hiện giữ

Ngạch lương

Hệ số lương được xếp

1

Nguyễn Xuân Hoà

Phó Tổng thư kí Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Chuyên viên cao cấp

4,86

2

Đinh Đăng Dương

Phó trưởng ban kĩ thuật đầu tư

Chuyên viên cao cấp

4,86

2/ Đề nghị Tổng công ty Dệt may Việt Nam ra quyết định xếp lương đối với các viên chức theo thoả thuận tại điểm 1 nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng