BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 78/TCHQ-KTTT
V/v tính thuế ô tô trong nước để sử dụng cho Doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Thanh tra Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 458/TTr-P6 ngày29/12/2008 của Thanh tra Bộ Tài chính về việc tính thuế ô tô trong nước để sửdụng cho Doanh nghiệp chế xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nếu đúng như sự việc như trình bầy tại công văn số458/TTr-P6 thì:

1. Về thủ tục hải quan mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ chotrường hợp này là không đúng, vì ôtô sản xuất trong nội địa xuất khẩu cho Doanhnghiệp chế xuất là xuất khẩu vào Khu phi thuế quan.

2. Về thuế: Do là xuất khẩu từ nội địa vào Khu phi thuế quanthì áp dụng chính sách thuế như xuất khẩu ra nước ngoài theo đó:

- Thuế xuất khẩu ô tô = 0 %.

- Thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất ôtô: Đượchoàn lại (nếu đã nộp) hoặc không phải nộp nếu chưa nộp đối với phần linh kiệnnhập khẩu lắp ráp thành ôtô.

- Thuế giá trị gia tăng: Không phải nộp thuế giá trị giatăng khi xuất khẩu vì thuế giá trị gia tăng  0%. Được kê khai hoàn lại thuếgiá trị gia tăng đầu vào khi xuất khẩu vào Khu phi thuế quan.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Nếu ôtô này đăng ký chỉ sử dụngtrong Khu phi thuế quan thì được hoàn lại thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp khi sảnxuất trong nước, nếu đăng ký sử dụng cả ở thị trường nội địa thì không đượchoàn.

Tổng cục Hải quan xin chuyển để Thanh tra Bộ Tài chính thamkhảo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn