BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2025/CT-KT1 ngày 21/11/2013 về việc xác định đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộpcủa năm 2011 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Liên quan đến vấn đề này, ngày15/1/2013 Tổng cục Thuế đã có công văn số 168/TCT-CS về việc chính sách thuếTNDN trả lời Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công tyCP In Khoa học Kỹ thuật, theo hướng:trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừasau khi chuyển giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nàyvề cho Công ty SCIC (Công ty SCIC chỉ tiếp nhận vốn của các doanh nghiệp này)nếu các doanh nghiệp này đáp ứng các quy định nêu tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính thì được áp dụng giảm thuếTNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vì vậy, Tổng cục Thuế gửi kèm côngvăn số 168/TCT-CS nêu trên, đề nghị Cục Thuế tham khảo hướng dẫn của Tổng cụcThuế nêu tại công văn số 168/TCT-CS nêu trên và căn cứ vào tình hình thực tếcủa doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện cho phù hợp với quy định củapháp luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCtr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải