BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 78/TCT-CS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Long An

Trảlời Công văn số 3568/CT-THNVDT ngày 18/9/2008 của Cục thuế tỉnh Long An về thutiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạikhoản 1, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, quy định: “1. Tổ chứckinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác địnhtheo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuêđất; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyếtđịnh giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chínhsách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế”.

Căncứ quy định nêu trên và báo cáo của Cục Thuế, trường hợp cơ sở kinh doanh đượcUBND tỉnh quyết định giao đất ngày 07/11/2001 để thực hiện dự án đầu tư kinhdoanh nhà. Khi triển khai thực hiện, UBND tỉnh Long An có các quyết định ngày21/1/2003, ngày 24/12/2004 về điều chỉnh về diện tích đất giao phân lô xây dựngnhà ở. Đến ngày 18/7/2008 UBND tỉnh Long An quyết định điều chỉnh các quyếtđịnh nêu trên về diện tích đất sử dụng kinh doanh nhà và mục đích công cộng. Vìvậy, cần xác định diện tích phải nộp tiền sử dụng đất điều chỉnh tăng để ápdụng chính sách thu và giá đất quy định tại thời điểm quyết định điều chỉnh.Trong đó, diện tích đất cơ quan thuế đã tính và thông báo nộp tiền sử dụng đấtvà lệ phí trước bạ vào ngày 24/1/2005 thì nay tiếp tục nộp theo số tiền đãthông báo, nếu nộp chậm bị xử phạt theo quy định. Đối với diện tích đất côngcộng năm 2008 được chuyển sang kinh doanh nhà thì áp dụng chính sách và giá đấtquy định tại thời điểm có quyết định điều chỉnh.

Việckhấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp thựchiện theo mức giá đất đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt nhưng không vượt quásố tiền sử dụng đất phải nộp.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương