VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 780/VPCP-ĐMDN

V/v: Điều chỉnh phương án sắp xếp Công ty Công trình đô thị TP Pleiku

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (công văn số 29/UBND-TH ngày 07 tháng 01 năm 2010) về việc điều chỉnh phương án sắp xếp Công ty Công trình đô thị thành phố Pleiku, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Công trình đô thị thành phố Pleiku thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định việc chuyển đổi này theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT,Nội vụ, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn