TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78055/CT-HTrV/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần ACC-244(Địa chỉ: 164 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, TP Hà Nội; MST: 010459866)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 662/CT244 ngày 22/10/2015 Công ty cổ phần ACC-244 hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định s 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chínhphủ quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

"Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ b sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại đim b khoản này...”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Khoản 8 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầuvào:

"Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định s thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ b sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Điều 75. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dn của Bộ Tài chính áp dụng đi với các t chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dn tại khoản 3 và khoản 4 Điu này.”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Điều 16 quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hưng dẫn tại Thông tư này...

2. Cách lập một s tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

...Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ng....”

+ Tại Điều 20 quy định về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai...”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 38 Chương 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đi với một trong cáchành vi:

...d) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trênhóa đơn ghi rõ người mua không ly hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảngkê; ...”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về nguyên tắcnhư sau:

+Trường hợp, Công ty cổ phần ACC-244 đã lập ba hóa đơn ngày31/12/2013; 30/06/2014; 30/06/2015 đối với hoạt động xây lắp, lắp đặt đã nghiệmthu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoànthành thì không thuộc trường hợp được xử lý đối với hóa đơn đã lập theo hướngdẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Việc Công ty cổ phần ACC-244 đã lập ba hóa đơn nêu trên nhưng chưagiao cho Tổng công ty kinh tế kỹ thuật CNQP là hành vi vi phạm quy định về sửdụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ và bị xử phạt theo quy định tại Tiết dKhon 3 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP .

+ Việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với 03 số hóa đơn của Công ty cổphần ACC-244 đã lập:

- Đối với hóa đơn lập ngày 31/12/2013: Được kê khai, khấu trừ bổ sung tốiđa là 06 tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót theo quy đnh tại Khoản 7Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Đối với hóa đơn lập ngày 30/06/2014; 30/06/2015: Được kê khai, khấu trừbổ sung nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Khoản 8 Điều 14, Điều 15Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính,trước khi cơquan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuếtại trụ sở người nộp thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần ACC-244 được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:-Như trên;- Phòng kiểm tra số5;
- Phòng Pháp
chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn