TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78056/CT-HTrV/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACCĐịa chỉ: Số 178 đường Trường Chinh, P.Khương Thượng, Đống Đa, Hà NộiMST:0100726116

Trả lời công văn s 1592/ACC-TC ngày 09/11/2015 của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.13. Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên...”

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác:

“Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đi với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp các đơn vị trực thuộc nộp khoản phí điều hành với mức thu bằng 0.05% tính trên doanh thu hàng năm cho Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC theo quy chế quản lý tài chính và để phụcvụ cho công tác quản lý điều hành...thì thuộc các khoản chi không được trừ khixác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khi đơn vị trực thuộc nộp các khoản phí cho Tổng Công ty thì đơn vị trực thuộc lập phiếu chi, Tổng công ty lập phiếu thu theo quy định.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC biết và thực hiện./.

Nơi nhận:-Như trên;- Phòng kiểm tra số5;
- Phòng Pháp
chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn