TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78057/CT-HTrV/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị Đô thịĐịa chỉ: Số 1 Ngõ 78 đường Ngô Gia Tự, Q. Long Biên, TP. Hà NộiMã số thuế: 0100106024

Trả lời công văn số 602/CTCS ngày 18/11/2015 của Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết a, Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị giatăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 ca Bộ Tài chính) như sau

“a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản c định) sử dụng đng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khu trừ s thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm c doanh thu không phi kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản c định mua vào được khu trừ trong tháng/quý, cui năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân b số thuế GTGT đu vào được khấu trừ của năm để kê khai điu chỉnh thuếGTGT đu vào đã tạm phân b khu trừ theo tháng/quý.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đã hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào ca hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ theo quy định tại Tiết a, Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 ca Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty có số thuế GTGT đầu vào ca hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT dùng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ mà không hạch toán được thì Công ty tạm phân bổ thuế GTGT đầu vào hàng tháng/quý, cuối năm Công ty thực hiện tính phân bổ s thuế GTGT đầu vào được khu trừ của năm đ kê khai điều chnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khu trừ theo tháng/quý.

Cục thuế Thành ph Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:-Như trên;- Phòng kiểm tra số 3;
- Phòng Pháp
chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn