BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 781/BNN-TL
V/v: Tổ chức Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2009

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo vệ nguồn nước sạch và môitrường là yêu cầu cấp bách, vừa là thách thức lớn trong việc chăm lo sức khoẻvà cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân dân, cũng như trong sự nghiệp côngnghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để hưởng ứng Tuần lễ quốc gianước sạch và vệ sinh môi trường năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức, triểnkhai thực hiện những nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức phát độngvà hưởng ứng: Từ ngày 29/4 đến ngày 06/5 và duy trì đến hết ngày Môi trường thếgiới 05/6/2009, có thể lồng ghép với các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngàylễ hội của địa phương...

2. Các hoạt động chính:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãitrên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...),treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung vềcấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương.

- Tổ chức các chiến dịch truyềnthông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chứcchính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vicủa cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểudiễn văn nghệ, thi viết, vẽ ...

- Tổ chức trình diễn, hướng dẫncác giải pháp xử lý nước đơn giản, giá thành thấp để nhân dân chủ động cảithiện nguồn nước mỗi khi gặp thiên tai, hạn hán, đặc biệt ở những vùng thườngxuyên gặp khó khăn do thiếu nguồn nước; phổ biến các giải pháp công nghệ cấpnước đơn giản, xử lý phân, rác; hướng dẫn các biện pháp tiêu huỷ gia súc, giacầm chết để không gây ô nhiễm môi trường nhằm tránh nguy cơ truyền bệnh từ giasúc sang con người.

- Tổ chức khởi công, khánh thànhcác công trình cấp nước và vệ sinh.

- Huy động toàn dân làm tổng vệsinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hoá gắn vớiphong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn mộtđịa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm, cổ động toàn dân ra quântổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh và các hoạtđộng khác.

Trên cơ sở điều kiện cụ thể củatừng địa phương, tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môitrường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hìnhthức, lãng phí.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện và đánh giá, báo cáo kết quả hoạt độnghưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường về Văn phòng Thườngtrực Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT, Cục Thủy lợi - Số 02 - Ngọc Hà - BaĐình - Hà Nội trước ngày 10/6/2009./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Cao Đức Phát (để b/c);
- Ban Chủ nhiệm CTMTQG NS &VSMTNT (để chỉ đạo);
- Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và ĐT;
- Các Sở NN&PTNT;
- Trung tâm QG NS&VSMTNT;
- Trung tâm nước SH&VSMTNT các tỉnh;
- Lưu: VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

THÔNG ĐIỆP

HƯỞNGỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo công văn số /BNN-TL ngày / /2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễquốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

2. Toàn dân phấn đấu thực hiệnthắng lợi Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

3. Bảo đảm nước sạch và vệ sinhmôi trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp và của mọi người dân.

4. Nước sạch và môi trường -cùng chung tay giữ gìn vì tương lai đất nước.

5. Nước sạch và vệ sinh môitrường là tiêu chí xã hội văn hoá, văn minh.

6. Mọi người đều có quyền lợi vànghĩa vụ giữ gìn nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường.

7. Bảo vệ nguồn nước - Bảo vệtương lai.

8. Nước sạch và vệ sinh tốt làđiều kiện cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

9. Bảo đảm nước sạch và vệ sinhtrong trường học là thực hiện quyền trẻ em.

10. Tích cực phòng chống ô nhiễmvà sử dụng tiết kiệm nước.

11. Vì tương lai đất nước, hãybảo vệ nguồn nước và môi trường.

12. Vì sức khỏe và vẻ đẹp củabạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

13. Xây dựng và sử dụng nhà tiêuhợp vệ sinh là bảo vệ sức khoẻ gia đình bạn, góp phần bảo vệ môi trường vànguồn nước.

14. Bỏ rác đúng nơi quy định,hành động nhỏ, lợi ích lớn.

15. Tích cực xây dựng quê hươngxanh - sạch - đẹp.

16. Bảo vệ môi trường xung quanhxanh - sạch - đẹp chính là bảo vệ sự sống của chúng ta.