BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: thành lập Công ty TNHH Han Sung Kong Young ViNa.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 329/BQLKN-KHĐT ngày 26/4/2011 của Ban quản lý Khu nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý dự án thành lập Công ty TNHH Han Sung Kong Young Vi Na. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy và công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Do đây là loại hình dịch vụ kinh doanh, vì vậy thời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.
2. Nhà đầu tư là Công ty Han Sung Kong Young được thành lập năm 1992 theo pháp luật Hàn Quốc có chức năng hoạt động phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam; Các tài liệu pháp lý của nhà đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.
3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị quý Ban gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở Xây dựng TP. HCM,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh