BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7815/BCT-XNK
V/v thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT đối với mặt hàng rượu gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2012

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam
Đại lý hàng hải Quảng Ninh
Địa chỉ: 70 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

Trả lời công văn số 697/DLHH ngày 01 tháng 8 năm 2012 củaChi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Quảng Ninhvề việc thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT đối với mặt hàng rượu gửi kho ngoạiquan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đối với các lô hàng rượu gửi kho ngoại quan tại Việt Nam đểchờ xuất khẩu đi nước thứ ba, không nhập khẩu vào nội địa, không phải thực hiệncác quy định các quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2011của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động. Thủ tụcxuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương thông báo để công ty biết và thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên