BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782/BKHĐT-ĐTNN
V/v Thực hiện Chỉ thị 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính; Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW.

Ngày 19 tháng 9 năm 2011, Thủ tướngChính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1617/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện vàchấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.Tại Chỉ thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chịu trách nhiệm theo dõi, tổnghợp tình hình triển khai, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đềphát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chínhphủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thànhphố trực thuộc TW:

- Khẩn trương triển khai các nhiệmvụ được phân công theo thời hạn được giao tại Chỉ thị, đồng thời có báo cáo kếtquả triển khai gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) để theodõi, tổng hợp.

- Đối với các nhiệm vụ đã hoànthành trong năm 2011, đề nghị Quý Cơ quan có báo cáo kết quả gửi Bộ Kế hoạch vàĐầu tư trước ngày 29/02/2012.

(File mềm báo cáo xin gửi về địachỉ email: phongchinhsach:[email protected] Chi tiết xin liên hệ: đ/c Hồ Quốc Anh- Cục Đầu tư nước ngoài, Điện thoại: 0983270888/37343753)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp táccủa quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Các Vụ: Pháp chế, QLKKT; QLQH; Viện CLPT; Cục ĐTNN (P.THTT) (để thực hiện);
- Lưu VT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương