BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 782/BTC-TCHQ
V/v mở địa điểm kiểm tra tập trung tại khu vực Nội Bài

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Bộ Thông tin truyền thông.

Phúc đáp công văn số 3633/BTTTT-QLDN ngày 12/12/2014 của BộThông tin truyền thông về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

1. Căn cứ chủ trương thành lập địa điểm kiểm tra tập trung đốivới hàng hóa gửi theo dịch vụ chuyển phát nhanh, Bộ Tài chính khuyến khích cácdoanh nghiệp có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và kinh nghiệmtrong hoạt động chuyển phát như của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiệnthành lập “Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyểnphát nhanh”.

2. Đề nghị Bộ Thông tin truyền thông chỉ đạo Tổng công tyBưu điện Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ đối với việc thành lập Địa điểm kiểm tra tậptrung và nộp tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội để thẩm định theo đúng quy địnhhiện hành.

Bộ Tài chính phúc đáp nội dung trên để Quý Bộ được biết vàchỉ đạo đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
- Tổng công ty Bưu điện VN (để thực hiện);
-
Lưu: VT, TCHQ (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn