BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 782/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc NK phụ tùng ô tô đã qua sử dụng để gia công cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 48/HQĐNg-NV ngày 14/1/2009 của Cục Hảiquan TP Đà Nẵng v/v ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, Danh mục các loại vật tư, phương tiện đã quasử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT ngày4/5/2006 của Bộ Giao thông vận tải thì mặt hàng càng phanh ô tô đã qua sử dụngthuộc loại phụ tùng ô tô đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Theo quy định tại điều 29, Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày23/1/2006 của Chính phủ thì hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu doanh nghiệpkhông được phép gia công.

Căn cứ các quy định trên, Công ty TNHH Công nghiệp DaeryangViệt Nam không được phép nhận gia công mặt hàng càng phanh ô tô đã qua sử dụngcho thương nhân nước ngoài. Trường hợp chưa rõ, đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵnghướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Giao thông vận tải để đượchướng dẫn.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết, thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn