BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

----------------

Số: 782/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2010

Kính gửi :

- Công ty TNHH Jeongsan Vina;
- Công ty cổ phần Tae kwang Industrial

Trả lời công văn số 2009- 15/CV-ĐN đề ngày 17/7/2009 của Công ty cổ phần Tae kwang Industrial, công văn số 2009- 05/CV-ĐN đề ngày 18/7/2009 của Công ty TNHH Jeongsan Vina về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 1.1 Mục II, điểm 1.3 Mục III và điểm 5.17 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 3.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày l4/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần Tae kwang Industrial đã chi hộ cho Công ty TNHH Jeongsan Vina trước khi có giấy chứng nhận đầu tư một số hoá đơn GTGT đầu vào đứng tên Công ty cổ phần Tae kwang Industrial thì Công ty cổ phần Tae kwang Industrial và Công ty TNHH Jeongsan Vina lập biên bản bàn giao giữa hai công ty về các khoản đã chi hộ kèm theo bảng kê các hoá đơn GTGT và các hoá đơn GTGT (bản gốc, liên 2) đã chi hộ. Công ty TNHH Jeongsan Vina chịu trách nhiệm về các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến thành lập doanh nghiệp, được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hoá đơn hàng hoá dịch vụ nêu trên.

Đối với Công ty cổ phần Tae kwang Industrial, các khoản chi hộ và đã thu lại từ Công ty TNHH Jeongsan Vina được hạch toán như khoản phải thu (hạch toán vào tài khoản 138 - Phải thu khác); Đối với Công ty TNHH Jeongsan Vina hạch toán các khoản được chi hộ vào tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác. Việc ghi sổ kế toán được căn cứ vào chứng từ bàn giao giữa các bên.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, CĐKT (BTC);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?