BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 68/CT-TTHT ngày 05/01/2007 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2003 nhưng Công ty chưa làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế gửi cơ quan thuế:

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2662/TCT-PCCS ngày 08/8/2006 gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (photo kèm theo).

Tại khoản 4 Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 có quy định: "Trong trường hợp phát hiện và kết luận có sự khai man thuế, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn năm năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man thuế, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế".

Tại điểm 2 mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế: Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại mục IV Phần D Thông tư này".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2004, 2005 thì Công ty phải tự xác định số thuế TNDN được miễn giảm thuế trong tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp do chưa nắm vững chính sách, trong năm 2004, 2005 Công ty không thể hiện số thuế TNDN được miễn, giảm trong tờ khai quyết toán thuế TNDN nên đã nộp thuế theo chế độ hiện hành thì cơ quan thuế kiểm tra xác định số thuế được miễn, giảm và được trừ vào số thuế phải nộp của các năm sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương