BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7820/BTC-KBNN
V/v hướng dẫn phương pháp tạm giữ 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạođiều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015, Công văn số 5652/BTC-NSNN ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính về việc xác định số chi thườngxuyên 8 tháng cuối năm 2015 tạm giữ lại; Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháphạch toán tạm giữ 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 trên TABMIS nhưsau:

1. Về tạm giữ lại 10% dựtoán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015 tại hệ thống Kho bạc Nhà nước.

1.1. Đối với các đơn vịsử dụng ngân sách thuộc trách nhiệm nhập dự toán của KBNN:

(1) Đối với các đơn vị doKho bạc Nhà nước (KBNN) cấp tỉnh thực hiện phân bổ dự toán ngân sách trung ương(NSTW) từ đơn vị dự toán cấp trung gian giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách:KBNN tỉnh căn cứ vào thông báo của các đơn vị dự toán cấp trung gian về số kinhphí 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015:

+ Trường hợp giữ lại tạitài khoản dự toán cấp trung gian:

Căn cứ văn bản thông báo,kế toán (thực hiện tại màn hình ngân sách) ghi:

Đỏ nợ TK 93xx, 94xx - Dựtoán chi đơn vị cấp 2,3 (loại dự toán 03, chi tiết mà nguồn NSNN theo QĐ giaođầu năm).

Đen Nợ TK 9632 - Dự toánđối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).

+ Trường hợp giữ lại sốkinh phí 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015 tại tài khoảndự toán cấp 4 (dự toán ĐVSDNS).

Căn cứ văn bản thông báo,kế toán (thực hiện tại màn hình ngân sách) ghi:

Đỏ nợ TK 95xx - Dự toánchi đơn vị cấp 4 (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN theo QĐ giao đầunăm).

Đen Nợ TK 9632 - Dự toánđối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28). Đối với dự toán của cácBộ/ngành (NSTW) khác còn lại thuộc trách nhiệm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngânsách mở tài khoản thực hiện và dự toán ngân sách xã.

Trường hợp văn bản giaodự toán của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị sử dụng ngân sách đã xác định rõsố tiết kiệm 10%: căn cứ văn bản giao dự toán, kế toán (thực hiện tại màn hìnhngân sách) ghi:

Nợ TK 9632 - Dự toán đốichiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28)

Có TK 9111 - TK nguồn dựtoán giao trong năm

Trường họp sổ dự toán đãđược nhập vào hệ thống bao gồm số tiết kiệm 10%: căn cứ văn bản thông báo, kếtoán (thực hiện tại màn hình ngân sách) ghi:

Đỏ nợ TK 95xx - Dự toánchi đơn vị cấp 4 (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN theo QĐ giao đầu năm)

Đen Nợ TK 9632 - Dự toánđối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).

1.2. Đổi với các đơn vịsử dụng ngân sách không thuộc trách nhiệm nhập dự toán của KBNN:

+ Trường hợp dự toán củađơn vị sử dụng ngân sách (cấp 4) đã được điều chỉnh giảm thì KBNN thực hiện,kiểm soát cho đơn vị theo dự toán đã được điêu chỉnh giảm trên hệ thống TABMIS.

+ Trường hợp dự toán củađơn vị sử dụng ngân sách (cấp 4) chưa được điều chỉnh giảm, KBNN thực hiện: căncứ văn bản thông báo, kế toán (thực hiện tại màn hình ngân sách) ghi:

Đỏ nợ TK 95xx - Dự toánchi đơn vị cấp 4 (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN theo QĐ giao đầunăm).

Đen Nợ TK 9632 - Dự toánđối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).

2. Về tạm giữ lại 10% dựtoán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015 đối với các đơn vị sử dụng ngânsách thuộc trách nhiệm nhập dự toán của cơ quan Tài chính.

Cơ quan Tài chính (CQTC) cáccấp phối hợp với KBNN đồng cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoảngiao dịch tại KBNN rà soát lại các văn bản giao dự toán (ngân sách tỉnh, huyện)của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị sử dụng ngân sách; xác định số kinh phítiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015.

(1) Trường hợp dự toán đãphân bổ đến đơn vị dự toán cấp 4, căn cứ vào thông báo về số kinh phí 10% dựtoán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015 của thủ trưởng các cơ quan, đơnvị giao cho các đơn vị trực thuộc, KBNN sẽ thực hiện điều chỉnh giảm số kinhphí giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015 (thực hiệnnhư điểm 1.2, mục 1 nêu trên).

(2) Trường hợp CQTC chưa phânbổ dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách đến cấp 4 trên hệ thống, căn cứ văn bảngiao dự toán của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị sử dụng ngân sách, xác địnhsố kinh phí tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015,CQTC thực hiện giữ lại tại tài khoản dự toán chi thường xuyên đơn vị cấp 1, cấptrung gian; kế toán CQTC lập phiếu điều chỉnh dự toán ghi: (kỳ hiện tại, mànhình ngân sách).

Đỏ nợ TK 92xx, 93xx,...Dựtoán chi đơn vị cấp 1, cấp trung gian...(loại dự toán 03, chi tiết mã nguồnNSNN theo QĐ giao đầu năm).

Đen Nợ TK 9632 - Dự toánđối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).

3. Tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng Cơ quan Tàichính và Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm nghiên cứu nội dung hướng dẫntrên đây để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đềnghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (KBNN) để nghiên cứu, thống nhất giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ HCSN;
- Lưu: VT, KBNN (140 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thủy