VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------------

Số: 7820/VPCP-QHQT

V/v: kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 6.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Y tế.

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 81/BC-LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2011 về kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất thành lập cơ chế hội nghị Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Phụ nữ ASEAN (AMMW) và nội dung dự thảo của Bản Lộ trình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ của ASEAN (MDGs).

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị ý kiến của Việt Nam về Hệ thống đánh giá theo bảng điểm để gửi cho Ban Thư ký ASEAN tổng hợp hoàn thiện hệ thống giám sát đánh giá.

3. Giao các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ 03 Dự thảo Tuyên bố của các Nhà Lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19 trước ngày 10 tháng 11 năm 2011, gồm: (1) Tuyên bố ASEAN về Cam kết: tiến tới không có ca nhiễm HIV mới, không phân biệt đối xử, không có tử vong liên quan đến AIDS; (2) Tuyên bố Bali về tăng cường vai trò và sự tham gia của người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN; (3) Tuyên bố của các Lãnh đạo ASEAN về Biến đổi khí hậu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, các PTT;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (2b). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam