Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 7821/CTCT
NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 494/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TRONG NĂM HỌC 2002-2003

Kính gửi: - Các Sở giáo dục và đào tạo

- Đại học quốc gia Hà Nội, Đạihọc Quốc gia thành phố HCM,

- Đại học Thái Nguyên, Đại họcHuế, Đại học Đà Nẵng,

- Các trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp

Thực hiện Quyết địnhsố 494/QĐ-TTg ngày 24-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án"Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập cácbộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và caođẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề",Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung thực hiện trong năm học2002-2003 như sau:

1- Nội dung, điều kiện và phương pháp giảng dạy, học tập cácmôn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

a) Đối tượng học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởngHồ Chí Minh:

Các môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học,Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởngHồ Chí Minh dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng; môn chính trị dùngcho học sinh các trường trung học chuyên nghiệp là những môn học bắt buộc đốivới:

- Người Việt Nam và người nước ngoài học tại các trường đạihọc, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Việt Nam mở hoặc cáctrường do Việt Nam liên kết với nước ngoài mở tại Việt Nam.

- Người Việt Nam học tại các trường đại học, cao đẳng, trunghọc chuyên nghiệp và dạy nghề có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đàotạo sẽ có hướng dẫn cụ thể thêm cho đối tượng này.

Riêng người nước ngoài học tại các trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì không bắtbuộc phải học các môn học này mà chỉ khuyến khích học.

b) Chương trình, giáo trình:

* Các cơ sở đào tạo sau đại học thực hiện Quyết định số 1339/QĐ-SĐH ngày 7-7-1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hànhchương trình triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, tiếp tụcsử dụng giáo trình hiện hành.

* Đối với các trường đại học:

+ Đối với sinh viên chuyên ngành đào tạo các môn khoahọc Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh:dùng trực tiếp giáo trình quốc gia để giảng dạy và học tập. Hiện đã có 3 giáotrình quốc gia: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế học chính trị Mác - Lênin, Lịchsử Đảng cộng sản Việt Nam. Môn chủ nghĩa xã hội khoa học vẫn thực hiện theo hiệnhành.

+ Đối với sinh viên các chuyên ngành khác của trường đạihọc: sẽ thực hiện chương trình, giáo trình các môn học dưới đây do Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành:

- Triết học Mác - Lênin.

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho khối không chuyênngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho khối chuyên ngànhKinh tế - Quản trị kinh doanh.

Chương trình và giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành nói trên được thực hiện từ năm học 2002-2003.

- Môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ nghĩa xã hộikhoa học vẫn tiếp tục dùng đề cương bài giảng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đàotạo cho đến khi có chương trình, giáotrình mới.

- Môn tư tưởng Hồ Chí Minh: khi có giáo trình quốc gia sẽđưa vào chương trình giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và bổ sung vàochương trình trung học chuyên nghiệp.

* Đối với các trường cao đẳng:

Vẫn tiếp tục thực hiện chương trình và đề cương bài giảngcác môn khoa học Mác - Lênin theo quy định như hiện hành cho đến khi cho quyếtđịnh mới.

* Đối với các trường trung học chuyên nghiệp:

- Đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thờigian đào tạo 2 năm thực hiện chương trình và sách học môn chính trị hiện hành,thời lượng 90 tiết.

- Đối với hệ tuyển sinh vừa có trình độ trung học phổ thôngvừa đã được đào tạo một ngành chuyên môn nghiệp vụ, thời gian đào tạo 1 năm đến1,5 năm; thực hiện chương trình và sách học môn chính trị hiện hành, thời lượng45 tiết, sẽ có hướng dẫn riêng.

- Đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp hệ trung học cơ sở, thờigian đào tạo 3 đến 3,5 hoặc 4 năm, thời lượng 120 tiết, sẽ có hướng dẫn sau.

- Ngoài môn chính trị dùng cho tất cả học sinh các trườngtrung học chuyên nghiệp, học sinh các trường, lớp trung học chuyên ngành kinhtế còn học môn kinh tế chính trị là môn học cơ sở theo giáo trình hiện hành của Bộ Giáo dục vàĐào tạo. Các bộ, ngành có trường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cho phù hợp với đặc điểm riêng củatừng ngành kinh tế khác nhau.

c) Điều kiện và phương pháp giảng dạy, học tập:

- Cần có đủ giáo trình, tài liệu, cho học sinh, sinh viênhọc tập và nghiên cứu.

- Trang bị bổ sung cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiệnphục vụ cho việc giảng dạy, học tập tốithiểu cần thiết trên cơ sở thực trạng hiện có của mỗi trường, củng cố xây dựngtủ sách chuyên dùng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng, giáotrình, tài liệu tham khảo....

- Duy trì, củng cố, thực hiện nghiêm các quy trình giảngdạy, học tập, hướng dẫn sinh viên, học sinh đọc tài liệu trước, chỉ giảng nhữngvấn đề cơ bản, gợi ý nêu vấn đề, phát huy tư duy độc lập, sử dụng đồ dùngphương tiện giảng dạy, củng cố ôn bài,xêmina, tham quan thực tế, kết hợp yêu cầu học các môn khoa học Mác - Lênin, tưtưởng Hồ Chí Minh trong các đợt đi thực tập chuyên môn hoặc các phong trào quầnchúng, có đề cương yêu cầu nội dung và thu hoạch, tổ chức thi Olympic các mônMác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho cuộc thi chung khảo toàn quốcvào năm học 2003-2004. Tổ chức thi Olympic môn chính trị trong các trường trunghọc chuyên nghiệp theo phạm vi trường, cụm trường, khu vực, các khối trường,động viên sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học theo kế hoạch tổ chức hàngnăm.

- Hội thảo, rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy từngmôn học trong một trường hoặc khối trường ngành, từng bước xây dựng phương phápgiảng dạy bộ môn. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chỉ đạo các trường vàkhuyến khích các giảng viên, giáo viên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về đổimới phương pháp giảng dạy và học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng HồChí Minh, môn chính trị.

- Cuối năm 2002 sẽ tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc vềphương pháp giảng dạy Triết học Mác - Lênin. Năm 2003 sẽ tổ chức Hội thảo khoahọc về phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị Mác - Lênin và các môn học khác ở các trường đại học, caođẳng và trung học chuyên nghiệp.

- Tổ chức cuộc thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi các mônMác - Lênin, môn chính trị.

d) Thực hiện nghiêm túc kiểm tra, thi học phần chuẩn bị cácđiều kiện để tiến tới thi tốt nghiệp.

Nhà trường cần thông báo cho học sinh, sinh viên từ khoátuyển sinh 2002-2003 sẽ phải thi tốt nghiệp theo quyết định 494/QĐ-TTg, cụ thểlà: "Nội dung của một trong các môn khoahọc Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung thi tốtnghiệp đối với bậc đại học, cao đẳng; nội dung môn chính trị mộttrong những nội dung thi tốt nghiệp đối với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Các Vụ: Đạihọc, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề rà soát các quy chế hiện hành để bổsung, sẽ có quy định cụ thể sau.

2- Biên chế, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và tổchức bộ máy

a) Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên:

- Căn cứ vào Quyết định số 07/UB /LĐTL ngày 23-1-1975 của Uỷban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tiêu chuẩn tính toán kếhoạch lao động tiền lương; chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 27-8-2001 của Thủ tướngChính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thốnggiáo dục quốc dân; Quyết định số 1712/QĐ ngày 18-12-1978 của Bộ Đại học vàTrung học chuyên nghiệp về chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy và các tiêu chíbiên chế giảng viên, giáo viên trong Quyết định 494/QĐ-TTg ngày 24-6-2002, mỗitrường đại học và cao đẳng tính biên chế giảng viên theo từng môn học Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (không gộp chung tất cả 5 môn như trước đây), mỗitrường trung học chuyên nghiệp tính biên chế giáo viên chính trị của trường, đểxác định chỉ tiêu biên chế và có kế hoạch tuyển đủ, không bố trí các giảngviên, giáo viên phải giảng dạy quá nhiều giờ, từ đó có kế hoạch tuyển biên chếhàng năm, gửi đi đào tạo bổ sung. Cụ thể là:

+ Chuẩn hoá đội ngũ hiện có theo nguyên tắc phải đạt trìnhđộ từ cử nhân trở lên và dạy đúng với chuyên ngành được đào tạo, bồi dưỡng theoquy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đào tạo bằng 2: Tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp khá, giỏicó nguyện vọng tự nguyện làm giảng viên, giáo viên các môn học này để gửi điđào tạo theo thông báo của các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

+ Lập kế hoạch đào tạo sau đại học để nâng cao trình độ củagiảng viên, giáo viên.

+ Lập kế hoạch cho giảng viên, giáo viên đi thực tế trong vàngoài nước.

b) Tổ chức bộ máy:

Thống nhất chấn chỉnh, tổ chức thành lập, kiện toàn cáckhoa, bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học và caođẳng, môn chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp theo Quyết định số494/QĐ-TTg "Căn cứ vào chương trình đào tạo, định mức giờ giảng, biên chế giảngviên, giáo viên và quy mô đào tạo mỗi trường đại học và cao đẳng phải có khoahoặc bộ môn Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các trường trung học chuyênnghiệp và dạy nghề có tổ bộ môn chính trị do Hiệu trưởng trường hoặc Phó hiệutrưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo. Đối với những Trường đạihọc, cao đẳng có quy mô từ 3000 sinh viên trở lên phải thành lập khoa, dưới3000 sinh viên thành lập bộ môn, có biênchế giảng viên phù hợp với quy mô, cơ cấu và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầuvị trí của các môn học".

Vụ tổ chức - cán bộ, Vụ Kế hoạch và tài chính Bộ Giáo dục vàĐào tạo chủ trì phối hợp với các vụ có liên quan, giúp Bộ trưởng hướng dẫn cáctrường thành lập khoa Mác - Lênin và dự tính các trang thiết bị, cơ sở vật chấttối thiểu cần có ở các khoa, bộ môn để có kế hoạch xây dựng phục vụ tốt việc giảng dạy, học tập.

3- Kinh phí:

- Vận dụng nhiều nguồn kinh phí tổ chức mua giáo trình chosinh viên, học sinh mượn bảo đảm đủ giáo trình học tập.

Các giáo trình trên phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng cóhiệu quả.

- Sinh viên chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhđược miễn học phí như sinh viên các trường, khoa sư phạm.

Sẽ có hướng dẫn cụ thể sau:

- Tổ chức đi thực tế cho sinh viên, học sinh:

+ Đối với sinh viên đào tạo chuyên ngành cần xây dựng kếhoạch đi thực tế, thực tập trong cả khoá đào tạo và đảm bảo kinh phí đi thựctế, thực tập cho sinh viên.

+ Đối với sinh viên, học sinh các ngành khác, các trường cầncó biện pháp hỗ trợ nhất định về kinh phí để thực hiện yêu cầu giáo dục lýluận, tư tưởng, chính trị kết hợp với các đợt đi thực tế, thực tập chuyên mônhoặc các phong trào quần chúng hàng năm, phải tổ chức chặt chẽ, có chất lượngvà hiệu quả thật sự.

4- Phụ cấp giờ giảng 25% đối với giảng viên đại học, caođẳng 15% đối với giáo viên trung học chuyên nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng với các bộ, ngành có liênquan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cácnội dung: đối tượng được hưởng phụ cấp giờ giảng, điều kiện được hưởng mức phụcấp và cách tính, tổ chức thực hiện theo quyết định này.

Vụ tổ chức - Cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoach và tàichính và các vụ có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựngThông tư hướng dẫn liên bộ về các nội dung đã nêu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở thực hiện các nộidung trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có những đề xuất, vướng mắc,đề nghị báo cáo, phản ánh để xem xét và giải quyết theo địa chỉ sau: Vụ Côngtác chính trị Bộ Giáo dục và Đào tạo 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.