BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7828/BTC-TCNH
V/v phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty XSKT các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Công ty Xổsố kiến thiết (XSKT) các tỉnh, thành phố về việc thực hiện phân phối lợi nhuậnvà trích lập các quỹ năm 2013. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2013:Đề nghị các Công ty XSKT căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 4284/BTC-TCNHngày 04/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân phối lợi nhuận và tríchquỹ năm 2013 của Công ty XSKT để thực hiện.

2. Về việc kê khai và nộp khoản thu nhập sau thuế thunhập doanh nghiệp:

- Theo quy định tại khoản 1, khoản 3.b và khoản 4Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 củaChính phủ:

“1. Người nộp thuế phải nộp tiềnchậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiềnchậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh,bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

3. Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộpbao gồm:

b) Trường hợp bất khả kháng phải cótài liệu chứng minh nguyên nhân gây ra là do khách quan, bản thân ngườinộp thuế đã áp dụng hết các biện pháp nhưng không ngăn chặn được thiệt hại hoặclàm cho kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

4. Thủ trưởng cơ quan thuế đã banhành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộptheo mẫu số 01/MTCN (ban hành theo Thông tư này) đối với thông báo mà mình đãban hành, ...”.

- Theo đó, đề nghị các Công ty XSKT căn cứ quy địnhnêu trên làm hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp khoản thu nhập sau thuế thu nhậpnăm 2013 do nguyên nhân khách quan, gửi cho Thủ trưởng cơ quan thuế địa phươngđể xem xét giải quyết miễn tiền chậm nộp theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để các Công ty XSKT biết vàtriển khai thực hiện theo chế độ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để b/cáo);
- Sở TC; Cục thuế (các tỉnh, TP);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Vụ PC, CST, TCT, TTra BTC, TCDN;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (200b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền