VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------------------

Số: 7829/VPCP-QHQT

V/v: Bản ghi nhớ về hỗ trợ kỹ thuật của Luxembourg trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7545/BKHĐT-KTĐN , ngày 02 tháng 11 năm 2011) về việc phê duyệt nội dung Bản ghi nhớ về hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Luxembourg trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Luxembourg về hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Luxembourg cho Dự án tăng cường năng lực và đào tạo trong lĩnh vực tài chính ở Việt Nam với các nội dung được nêu tại công văn trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Bản ghi nhớ nêu trên với đại diện Bộ Hợp tác phát triển và các hoạt động nhân đạo Luxembourg.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN,

các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam