VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7829/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Công an.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng (công văn số 6034/UBND-VX ngày 15 tháng 10 năm 2010) vềviệc đề nghị Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị Hội nghị Hợp tác phitập trung Việt Nam - Pháp lần thứ 8, tiếp theo công văn số 2756/VPCP-QHQT ngày27 tháng 4 năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng chủ động phối hợp với các Bộ/ngành và các địa phương có quan hệ hợp tácphi tập trung với Pháp để mời thành phần phù hợp tham dự; chuẩn bị nội dungthảo luận thích hợp tại Hội nghị.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố: Hồ Chí Minh; Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế chuẩn bị nội dung đồng chủ trì cácphiên Hội thảo chuyên đề theo đề nghị của Ban Tổ chức Hội nghị.

3. Việc thành lập Ủy ban về hợp tácphi tập trung để điều phối chung các hoạt động hợp tác phi tập trung Việt Nam -Pháp sẽ được xem xét căn cứ trên kết quả cụ thể của Hội nghị Hợp tác phi tậptrung Việt Nam - Pháp lần thứ 8.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý