BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/BYT-KCB
V/v: phát hành 14 đầu sách về Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế Bộ/ngành

Để tiếp tục cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa các tiến bộ mới vềsố lượng và chất lượng kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, Ban Chỉ đạo xây dựng Hướng dẫnquy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnhtheo Quyết định số 1305/QĐ-BYT ngày 01/4/2010, trong đó Cục Quản lý khám, chữabệnh được giao làm đầu mối, thường trực đã chỉ đạo quyết liệt các chuyênkhoa/chuyên ngànhtriển khai thực hiện.

Tính đến nay đã có 25 chuyên khoa/chuyên ngành xây dựngđược 4.574 quy trình kỹ thuật được Bộ Y tế nghiệm thu, Lãnh đạo Bộ ký quyết địnhphê duyệt và cho in ấn phát hành.

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnhlà tài liệu hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, là cơ sở pháp lý để các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thựchiện kỹ thuật, thực hiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đồng thờicũng là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuậtvà những nội dung liên quan khác.

Bộ Y tế gửi tớicác đơn vị 14 đầu sách Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật của các chuyên khoa/chuyênngành đã được in n phát hành năm 2014, gồm: Bỏng,Châm cứu, Nội tiết, Phụ sản, Ung bướu, Răng-Hàm-Mặt, Phục hồi chức năng, Chẩnđoán hình ảnh và điện quang can thiệp, Vi sinh y học, Hóa sinh, Huyết học-Truyềnmáu-Miễn dịch-D: truyền-Sinh học phân tử (tập 2), Y học hạt nhân, Ngoại khoa vàHồi sức-Cấp cứu-Chống độc. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật các chuyên khoa, chuyênngành còn lại vẫn đang được Bộ Y tế chỉ đạo tiếp tc xây dựng, nghiệm thu và tìm nguồnkinh phí cho in ấn phát hành.

Bộ Y tế yêu cầu đơn vị sau khi nhận được sách về quytrình kỹ thuật của các chuyên khoa/chuyên ngành sẽ tổ chức phổ biến, cập nhậtcho tất cả cán bộ chuyên môn chuyên ngành liên quan đang hành nghề khám bệnh,chữa bệnh áp dụng, thực hiện. File mềm của tài liệu được đăng tải trên trangthông tin điện tử của Cục Quản lý khám, chữa bệnh: kcb.vn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên