BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 783/TCHQ-KTTT
Thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 0250/HQĐN-TMXL ngày 5/2/2009 của Cục Hảiquan Đồng Nai phản ánh vướng mắc về việc thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 666/TCHQ-KTTT hướng dẫnviệc thực hiện. Tiếp theo văn bản trên, Tổng cục có ý kiến như sau:

Khi xem xét tiêu chí xác định người nộp thuế đáp ứng điềukiện quy định tại điểm a khoản 4 điều 42 Luật quản lý thuế hướng dẫn tại điểm 3Thông tư số 05/2009/TT-BTC phải xem xét thời gian hoạt động của doanh nghiệptrong thời gian ít nhất là 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan. Dođó, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn tạiThông tư số 05/2009/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn