BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 783/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời công văn số 16/CT-THNVDTngày 16/01/2008 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Tại điểm 1 MụcIV phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

Cơ sở kinh doanh thành lậptrong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

... - Doanh nghiệp tư nhân mớithành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây”.

Tại điểm 6 Thôngtư số 88/2004TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTCngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CPngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp hướng dẫn:

Cơ sở kinh doanh được thànhlập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Doanh nghiệp tư nhân mớithành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sởkinh doanh như trước đây”.

Như vậy, theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC thì doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngànhnghề kinh doanh như trước đây sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập (chỉ phân biệt về ngành nghềkhông phân biệt trường hợp trụ sở kinh doanh cũ hay thay đổi trụ sở kinh doanhmới; không phân biệt các tiêu chí khác).

2. Về công tácquản lý thuế:

Đề nghị Cục thuếđẩy mạnh phối hợp giữa các bộ phận quản lý hộ kinh doanh cá thể và quản lýdoanh nghiệp: rà soát, đối chiếu sổ bộ, giám sát, kiểm tra... để xác định ngànhnghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân mới thành lập với chủ hộ kinhdoanh cá thể trước đây.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương