UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 783/UBND-KT
V/v quy định tạm thời về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Sở: Tư pháp, Tài chính;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được Công văn: số 16525/CT-THNVDT ngày 13/11/2008 của Cục Thuế Hà Nội về việc triển khai thựchiện Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP số 702/STP-HCTP ngày 25/12/2008 của SởTư pháp về việc đề xuất mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địabàn thành phố Hà Nội.

Về việc này, UBND thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Ngày 17/10/2008 Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp đã banhành Thông tư số 92/2008/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; Ngày 20/01/2009,Thường trực HĐND thành phố đã có Công văn số 12/HĐND-KTNS về việc quy định tạmthời về thu, nộp lệ phí cung cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Trongthời gian Thành phố chưa có quy định cụ thể về mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn thànhphố; Đồng ý với đề nghị của Cục Thuế và Sở Tư pháp Hà Nội tại hai văn bản nêutrên (Công văn: số 16525/CT-THNVDT ngày 13/01/2009, số 702/STP-HCTP ngày25/12/2008):

1/ Cho phép Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tạm thời ápdụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 92/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, cụ thể:

a) Mức thu lệ phí:

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/bản;

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang; từtrang thứ 3 trở đi thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa không quá 100.000đồng/bản;

- Chứng thực chữ ký; chứng thực điểm chỉ: 10.000 đồng/trườnghợp.

b) Về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp bản sao,lệ phí chứng thực:

Thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số92/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.

2/ Giao Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện nội dung văn bản này;Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, hoàn thiện đề án quyđịnh mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn Thành phố, báocáo UBND Thành phố để trình HĐND Thành phố trong kỳ họp tới./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển