VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------------------

Số: 7834/VPCP-QHQT

V/v: ký Hiệp định hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Slovenia.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số: 9870/TTr-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2011 về việc ký Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Slovenia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định Hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Slovenia do Bộ Công Thương trình kèm tại văn bản nêu trên.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Slovenia.

3. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN;

các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam