BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7835/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu hàng hoá dự án đầu tư đóng mới kho nổi

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6657/HQHP-PNV ngày 10/11/2009 của CụcHải quan thành phố Hải Phòng về việc thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu tạo tàisản cố định dự án đóng mới kho nổi chưa xuất dầu FSO-5, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chínhphủ; Thông tư số 59/2005/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì cơ sở đóngtàu được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phụcvụ cho việc đóng tàu mà trong nước nước chưa sản xuất được.

Trường hợp dự án đóng mới kho nổi của Tổng Công ty Côngnghiệp tàu thuỷ Nam Triệu, theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòngtại công văn số 6657/HQHP-PNV ngày 10/11/2009 nêu trên, nếu các văn bản quyphạm pháp luật hiện hành xác định kho nổi không phải là tàu biển và đơn vị đãxác định không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, theo quy định thìkhông xử lý miễn thuế và đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo, chấnchỉnh cán bộ và công chức Hải quan có liên quan cần kiểm tra kỹ đối tượng đượcmiễn thuế khi thực hiện đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế, tránh đểxảy ra trường hợp tương tự, xử lý không đúng sau đó lại hỏi Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng được biết, thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
Lỗ Thị Nhụ