BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7837/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu của Cty Piaggio Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
- Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
(lô M - Khu Công nghiệp Bình Xuyên - Vĩnh Phúc).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 2411/Piaggio ngày26/11/2009 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam đề nghị xác định trị giá tính thuếvà tạm nộp thuế đối với các lô hàng xe gắn máy hiệu Piaggio nhập khẩu. Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan đã có 2 buổi làm việc với Công ty và được biết hiệntại Cục Hải quan TP. Hải Phòng vẫn yêu cầu Công ty tham vấn, bác bỏ trị giákhai báo và xác định lại trị giá các lô hàng tiếp theo tương tự các lô hàng tạitờ khai số: 403,404, 405/NKD ngày 31/3/2009 và 470, 471/NKD ngày 08/4/2009 đãđược Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 1809/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2009; Sau đó, Công ty có công văn xin được tạm dừng thủtục thực hiện tham vấn, đồng thời nộp thuế theo mức giá đã được xác định theogiá tại Quyết định số 1844/QĐ-GQKN ngày 19/6/2009 của Cục Hải quan Hải Phòng vàđã được Cục Hải quan TP. Hải Phòng chấp nhận tại công văn số 6914/HQHP-TGTTngày 19/11/2009.

Căn cứ điều 7, chương II, Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày16/3/2007 của Chính phủ về "Phương pháp xác định trị giá tính thuế theotrị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu", theo đó: Trị giá giao dịch làgiá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá đượcbán để xuất khẩu tới Việt Nam; Trường hợp, giữa người mua và người bán có mốiquan hệ đặc biệt nhưng không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch cũng đã được quyđịnh tại mục 3, điều 7 Nghị định 40/2007/NĐ-CP nêu trên.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét các lô hàng củaCông ty Piaggio Việt Nam nhập khẩu, nếu đủ điều kiện xác định trị giá giao dịchtheo phương pháp (kể cả trường hợp có mối quan hệ đặc biệt nhưng không ảnhhưởng đến trị giá giao dịch) thì chấp nhận trị giá tính thuế là trị giá khaibáo (phương pháp trị giá giao dịch). Trường hợp không đủ diều kiện xác định giátheo phương pháp trị giá giao dịch thì xác định trị giá tính thuế tuần tự theo cácphương pháp (từ phương pháp 2 đến phương pháp 6).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Piaggio Việt Namđược biết và liên hệ trực tiếp Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được giải quyết.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng