B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7837/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Grundfos Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 19 đường 9B, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ kèm Đơn đề nghịsố 01/2015 ngày 24/6/2015 của Công ty TNHH Grundfos Việt Nam; mã số thuế0306557849 về việc đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Bơm ly tâm -Electric 253m3/[email protected], Peerless-5AEF11”. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, tại khoản 1 Điềunày quy định về điều kiện xác định trước mã số:

“a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quanxác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuấtkhẩu, nhập khẩu và cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đếnviệc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;….”.

Trên cơ sở nội dung quy định nêu trên và kiểm tracơ sở dữ liệu hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan thì mặt hàng “Bơmly tâm - Electric 253m3/[email protected], Peerless-5AEF11’’ nêu tại Đơn đềnghị xác định trước mã số 01/2015 nêu trên đã được Công ty thực hiện thủ tụcnhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100386170510/A41 /34CE ngày 07/5/2015 tại Chicục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII (Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng), dođó, không đáp ứng điều kiện để được cơ quan Hải quan xác định trước mã số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH GrundfosViệt Nam biết và gửi trả lại Công ty hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêutrên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn