BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7839/TCHQ-KTTT
V/v xuất khẩu phân bón và hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần phân bón và hóa chấtCần Thơ
(Địa chỉ Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 - Tp Cần Thơ)

Trả lời công văn số 180/PBHC-XNK ngày 18/11/2009 của Công tycổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ về việc xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩuphân bón có nguồn gốc nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về việc xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu:

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của BộThương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lýmua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Căn cứ Thông tư số 30/2009/TT-BCT ngày 30/10/2009 của BộCông thương qui định việc ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhậpkhẩu.

Đối với các tờ khai xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhậpkhẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày có hiệu lực của Thông tư số30/2009/TT-BCT thì khi xuất khẩu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thươngmại (nay là Bộ Công thương) theo đúng qui định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM;Trường hợp các tờ khai xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu đăng ký với cơquan hải quan từ ngày có hiệu lực của Thông tư số 30/2009/TT-BCT doanh nghiệpxuất khẩu không phải xin phép Bộ Công thương. Việc nhận tiền thanh toán phânbón xuất khẩu phải được thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

2- Về việc hoàn thuế nhập khẩu phân bón đã tái xuất:

Việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu sau đótái xuất đã qui định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế được hướng dẫn tạiĐiều 120 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thủ tục Hải quan; Kiểm tra giám sát Hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị Công ty nghiêncứu thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần phân bón vàhóa chất Cần Thơ biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang