TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/CT-TTHT
V/v : hóa đơn, chứng từ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP nước giải khát Chương Dương
Địa chỉ: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300584564

Trả lời văn bản số 14/CV-CD ngày09/01/2014 của Công ty về hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2.5, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướngdẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mạidành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã giảm, đã chiết khấuthương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh sốhàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hoá đã bán đượctính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặckỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúcchương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnhkèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căncứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua,bán, thuế đầu ra, đầu vào”.

- Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BộTài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Trường hợp Công ty bán hàng hóa có áp dụng hình thức giảm giá bán, chiếtkhấu thương mại do khách hàng mua đạt số lượng, doanh thu nhất định thì Công tythực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp Công ty thực hiện giảm giá, chiếtkhấu ngay trên hóa đơn thì Công ty có thể ghi phần giá bán chưa trừ giảm giá,chiết khấu thương mại và tách riêng tiền giảm giá, tiền chiết khấu thương mạithành một dòng, dòng cộng tiền hàng ghi giá bán đã giảm, đã trừ chiết khấuthương mại. Trường hợp Công ty không thực hiện theo hướng dẫn nêu trên mà chibằng tiền cho khách hàng thì khi thanh toán tiền cho khách hàng Công ty lậpchứng từ thanh toán tiền. Công ty căn cứ vào chương trình khuyến mại , hóa đơnmua hàng, chứng từ thanh toán tiền để tính vào chi phí được trừ khi tính thuếTNDN (thuộc khoản chi phí bị khống chế quy định tại điểm 2.19 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
134/14-kd

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga