BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 784/LĐTBXH-TL
V/v: quy chế trả lương trong Công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Ngânhàng công thương Việt Nam

Trảlời công văn số 709/CV-NHCT2 ngày 09/3/2005 của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy địnhquản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghịđịnh số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định chế độ tiền lương, tiền thưởngvà chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giámđốc công ty nhà nước thì tiền lương phụ thuộc vào hiệu quả và năng suất laođộng. Việc trả lương đối với người lao động thuộc trách nhiệm của Giám đốc(Tổng Giám đốc) căn cứ vào quy chế trả lương do Công ty xây dựng.

Trườnghợp Nhà nước chưa có hướng dẫn mới về việc xây dựng quy chế trả lương thì Côngty căn cứ vào quy định tại 2 Nghị định nói trên, quy chế trả lương hiện tại vàtình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị để xây dựng quy chế trảlương mới hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương hiện tại của đơnvị cho phù hợp với quy định của Nhà nước, bảo đảm công bằng, dân chủ, côngkhai, minh bạch, chống phân phối bình quân, khuyến khích lao động có trình độvà tay nghề cao, có nhiều đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanhnghiệp.

BộLao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Công thương biết và thựchiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP , Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân