BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
(S 73 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành ph Hà Nội)

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) nhận được văn bản số 05/HĐTS-VP1 ngày 11/01/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với 02 pho Tượng Phật ngọc cho chùa Vĩnh Nghiêm nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì không có cơ sở pháp lý để xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với 02 pho Tượng Phật ngọc nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam cho chùa Vĩnh Nghiêm.

Tổng cục Hải quan xin có ý kiến để Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được biết.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:- Như trên;- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng